Condicions generals de contractació

D'una banda, el proveïdor dels productes adquirits o serveis contractats per l'USUARI és PERCEPTION TECHNOLOGIES, SL, amb domicili social Crta. Cànoves, 16 - Entresòl 1A 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona), NIF B62370473 i amb telèfon d'atenció al client: 938466893, sent el responsable del tractament de les seves dades d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. I, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, com Corresponsable del Tractament de les seves dades (organitzador esdeveniment) amb domicili social Plaça de la Vila 5, 08130, Santa Perpètua de Mogoda, NIF P0826000B.

I, d'una altra, l'USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web www.perception.es; www.entrapolis.com; www.entrapolis.cat; propietat de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., d'ara endavant PRESTADOR.

L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'USUARI és PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., amb domicili social Crta. Cànoves, 16 - entresuelo 1A LES FRANQUESES DEL VALLÈS 08520 (BARCELONA), NIF B62370473

I d'una altra, l'USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l'USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un servei concret.

Procediment de contractació

L'usuari, per poder accedir als serveis oferts per PRESTADOR, s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i detallat en l'Avís legal i Política de privacitat d'aquest lloc web.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posarlos a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ??pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix ??l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l'oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l'oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Garanties aplicables.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda al PRESTADOR suposarà l'acceptació per part de l'usuari d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comprovant de comanda fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

Com que la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats descarregats directament del lloc web, el PRESTADOR informarà prèviament a l'USUARI respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT

L'usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei, tant en manera en línia com fora de línia.

L'usuari disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

El dret de desistiment no podrà aplicar-se quan siguin serveis personalitzats o aquells, que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d'aquest dret.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l'usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., Crta. Cànoves, 16 - entresuelo 1A LES FRANQUESES DEL VALLÈS 08520 (BARCELONA)

Mail: [email protected]

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos.

Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l'obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L'usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o d'impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L'usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L'OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s'entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. o aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts.

Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte de cada serviciono inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos quepuguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al servei adquirit.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web i s'expressaran en la moneda EURO. L'usuari assumeix que la valoració econòmica d'alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Un cop sol·licitat un pressupost, els preus oferts dels serveis tindran una validesa mínima de 24 hores a partir de l'acceptació per part del PRESTADOR. En el moment de l'acceptació, l'USUARI rebrà un correu electrònic indicant la disponibilitat del servei i se li convidarà a fer la compra. Només a partir d'aquest moment tindrà la possibilitat d'efectuar la compra.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de serveis com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el servei adquirit, així com en PDF a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'USUARI podrà contactar via correu electrònic a l'adreça [email protected].

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d'una comanda:

• Targeta de crèdit: no s'aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s'han d'observar els serveis, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer un pressupost seguint els 3 passos necessaris per a la correcta formalització:

 1. Comprovació de les dades de facturació.
 2. Comprovació de la direcció d'enviament.
 3. Selecció de la forma de pagament.
 4. Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processat el pressupost, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s'enviarà un correu electrònic confirmant l'estat de la comanda i la data d'enviament

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis oferts a través del lloc web tenen un període de garantia de dos anys, d'acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

 1. Excepte prova en contrari, s'entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció realitzada per PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L.. b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús. d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per [[NomERF] ]. e) PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel productor dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

 1. La manca de conformitat que resulti d'una incorrecta prestació del servei s'equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat realitzada per PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el mateix.
 2. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en serveis subministrats per l'usuari.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. respondrà davant l'usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del servei. PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. reconeix a l'USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels serveis

 1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l'USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l'usuari comuniqui a PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. l'opció triada, ambdues parts s'han d'atenir. Aquesta decisió de l'usuari s'entén sense perjudici del que disposa l'article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.

 2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per l'USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del servei

La reparació i la substitució s'ajustaran a les següents regles:

a) Seran gratuïtes per l'USUARI. b) Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l'usuari, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tinguessin per l'USUARI. c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l'article VII. El període de suspensió començarà des que l'usuari ho posi en coneixement de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. i conclourà amb el lliurament a l'USUARI del servei ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del servei reparat, PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el servei defectes del mateix origen que els inicialment manifestats. d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l'article VII des de l'exercici de l'opció fins al lliurament del nou servei. Al servei substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l'article VII. e) Si conclosa la reparació i lliurat el servei, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la substitució del mateix, dins dels límits que estableix l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l'article V. f) Si la substitució no aconsegueix posar el servei en conformitat amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits que estableix l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l'USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què aquestes no s'hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hagués tingut en el moment del lliurament d'haver estat d'acord amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII) Terminis

 1. PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el servei es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del servei o l'índole de la falta de conformitat .
 2. Excepte prova en contra, el lliurament s'entén feta el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o en l'albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.
 3. L'acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament del servei.
 4. L'usuari ha d'informar PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Excepte prova en contra, s'entendrà que la comunicació de l'USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

VIII) Acció contra el productor

Quan l'USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. per falta de conformitat dels serveis amb el contracte de prestació de serveis podrà reclamar directament al productor per tal d'obtenir la substitució o reparació del servei.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l'origen, identitat o idoneïtat els serveis, d'acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S'entén per productor, el responsable d'un servei o l'importador del mateix en el territori de la Unió Europea o qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el servei el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost davant l'USUARI, disposarà del termini d'un any per a repetir de responsable de la manca de conformitat.

Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

En cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, el PRESTADOR i l'USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Espanya).